Fogalomtár
Állampapír
Az állampapír az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Állampapír vásárlásával tulajdonképpen az államnak adunk kölcsönt, előre meghatározott kamatra és előre meghatározott időre. Ez utóbbi – azaz az állampapír futamideje – alapján megkülönböztetünk kincstárjegyet (1 éves vagy annál rövidebb lejáratú) és államkötvényt (1 évnél hosszabb lejáratú).
Állampapír-forgalomba hozatal partnerei
Az állampapírok forgalomba hozatalában résztvevő, az ÁKK Zrt.-vel erre irányuló szerződést kötött intézmények a következők szerint. Magyar Államkötvény és Diszkont Kincstárjegy esetében: Elsődleges forgalmazók; Féléves, Egyéves és Kétéves Magyar Állampapírnál, és a Bónusz és Prémium Magyar Állampapírok esetében: Magyar Államkincstár; lakossági Elsődleges forgalmazók; Kincstári Takarékjegyeknél: Magyar Posta Zrt.
Árjegyzés
Az Elsődleges forgalmazók kötelező érvényű, kétoldalú (vételi és eladási) ajánlata az elsődleges forgalmazói szerződésben meghatározott minimális állampapír-mennyiségre, valamint a vételi-eladási hozam különbségére meghatározott maximális marzs mellett. Az árjegyzési kötelezettség teljesítése az EuroMTS Ltd. által üzemeltett kereskedési rendszeren, az MTS Hungary platformon történik. Valamennyi nyilvánosan forgalomba hozott Magyar Államkötvényre, illetve Diszkont Kincstárjegyre legalább 3, az ÁKK Zrt. által erre kijelölt Elsődleges forgalmazó köteles árat jegyezni.
Aukció
A Diszkont Kincstárjegyek és a Magyar Államkötvények esetében alkalmazott forgalomba hozatali technika. Az aukciókon közvetlenül csak az Elsődleges forgalmazók vehetnek részt, a befektetők az Elsődleges forgalmazókon keresztül vásárolhatnak. Az aukciókra a Nyilvános ajánlattételekben meghirdetett feltételek szerint kerül sor. A beérkező versengő ajánlatok a hozam, illetve nettó árfolyam szerint rendezve kerülnek meghatározott feltételek mellett értékelésre és elfogadásra.
Bázispont
A százalék század része. A százalékban kifejezett adatok (hozam, kötvényárfolyam, index, stb.) mérésére, illetve változásának leírására használt mértékegység. Jele: bp vagy bps.
Benchmark-hozamgörbe
A magyar állampapírpiacra jellemző átlagos hozamszint különböző futamidőkre (3, 6, 12 hónap és 3, 5, 10, 15 év) vetítve, amely az Elsődleges Forgalmazók tőzsdei árjegyzése alapján naponta kerül kiszámításra.
Bruttó adósság-kibocsátás
Az adott időszak alatt lebonyolított összes forint és deviza állampapír-kibocsátás, hitellehívás és esetleges hitel-átvállalás összege.
Bruttó árfolyam
A nettó árfolyam és a felhalmozott kamat összege.
Dematerializált értékpapír
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tőkepiaci törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.
Devizabelföldi
a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet, és
b) elsődlegesen az a vállalkozás és szervezet, amelynek székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót és az önfoglalkoztatót) is, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, valamint egyéb a Tőkepiaci törvényben meghatározott szervezeteket.
Devizakülföldi
a) az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa és azzal nem is rendelkezhet, és
b) elsődlegesen az a vállalkozás és szervezet - jogi formájától függetlenül -, amelynek székhelye külföldön van, ideértve a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepét és a devizakülföldinek a belföldön lévő képviseleté, valamint egyéb a Tőkepiaci törvényben meghatározott szervezeteket
EHM (egységesített hozammutató)
A 41/1997 (III.5.) kormányrendelet által előírt mutató a lejáratig számított hozam számítására. A nemzetközi standardot jelentő - az ÁKK Zrt. által is számított - ún. ISMA-hozamtól többek között a kamatnap-számítási szabályban különbözik.
Elsődleges forgalmazó
A forintban kibocsátott állampapírok nyilvános forgalomba hozatalára és forgalmazására az ÁKK Zrt.-vel szerződést kötött befektetési vállalkozások, illetve hitelintézetek. Az Elsődleges forgalmazók legfontosabb feladata a Magyar Állam által kibocsátásra kerülő értékpapírok befektetőkhöz való eljuttatása, illetve a másodpiac likviditásának és átláthatóságának biztosítása. Mindezeknek megfelelően, az Elsődleges forgalmazók legfontosabb kötelezettségei és jogai: kizárólagos közvetlen ajánlattétel a magyar állampapírok aukcióin; kötelező árjegyzés a másodpiacon; befektetői megbízások teljesítése.
Elsődleges piac
Az elsődleges piacokon a pénzügyi eszközök kibocsátása, első értékesítése történik, vagyis ezen a piacon gyakorlatilag új értékpapírok kerülnek forgalomba.
Fedezettség
Az aukciós kereslet mérőszáma, az adott aukció tekintetében a benyújtott ajánlatok névértékének és a meghirdetett mennyiségnek (ex ante), illetve a benyújtott ajánlatok névértékének és az elfogadott ajánlatok névértékének (ex post) a hányadosa.
Felhalmozott kamat
Az adott állampapír tekintetében a kibocsátás napja, vagy az utolsó kamatfizetés napja óta felgyülemlett, de esedékessé még nem vált kamat.
Fogyasztói árindex
A háztartások (lakosság) által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatások időben bekövetkező (átlagos) árváltozását méri.
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.
Hozam / lejáratig számított hozam
Az a hozam, amely akkor realizálható, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja befektetését és a közben kapott kamatokat is befekteti ugyanezen a hozamon. Segítségével kiszámítható, hogy a befektetett összegből mennyi lesz a lejárat napján.
Jegyzés
A Féléves és az Egyéves Magyar Állampapírok esetében alkalmazott forgalomba hozatali technika, melynek során a befektetők előre meghatározott és rögzített árfolyamon jegyezhetnek a kibocsátásra kerülő értékpapírból. Az egyhetes jegyzési időszakban az éppen aktuális Féléves és Egyéves Magyar Állampapírokat lehet névértéken, azaz 100%-os árfolyamon megszerezni a jegyzésben résztvevő ún. lakossági Elsődleges forgalmazóknál, illetve a Magyar Államkincstár fiókhálózatában.
Kamat(mérték)
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértékére vetített, a kamatfizetési időpont(ok)ban kifizetésre kerülő összeg százalékos formában kifejezett értéke.
Kibocsátási naptár
Az ÁKK Zrt. által az átláthatóság és kiszámíthatóság jegyében előre közzétett olyan naptár, amely az adott naptári évre vonatkozóan tartalmazza a tárgyévben lebonyolításra kerülő állampapír-aukciók és jegyzések időpontját, az e módokon kibocsátandó állampapírok fajtáját és futamidejét, valamint a törlesztések és államkötvény-visszavásárlási aukciók időpontját.
Kupon
A kupon vagy szelvény pénzhelyettesítő eszköz a gazdaság meghatározott területein. Kupon a neve az értékpapírok olyan szelvényrészének, amelyre meghatározott időszakonként (pl. félévenként) pénzt fizetnek ki.
Lépcsős kamatozás
Kamatozási konstrukció, amelyben az éves kamat nagysága az értékpapír vásárlásától eltelt időtől függ. Szemben a sávos kamatozással a kamat visszamenőleg a teljes futamidőre vonatkozik. A magyar állampapírok közül a Kincstári Takarékjegy fizet lépcsős kamatot.
Másodlagos állampapír-piac
A már forgalomban lévő állampapírok kereskedésének színtere. Lehetséges formái Magyarországon: a tőzsdei kereskedés a BÉT hitelpapír-szekciójában; illetve tőzsdén kívüli OTC kereskedés. A tőzsdén kívüli kereskedés főbb helyszínei az MTS Hungary és BondVision rendszerek, valamint a telefonos kereskedés.
Nettó árfolyam
Az adott állampapír felhalmozott kamat nélküli, aktuális árfolyama.
Névérték (alapcímlet)
Az adott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tekintetében az a pénzben kifejezett összeg, amely a főkövetelést takarja. Az adott értékpapír ekkora összegű, az értékpapír jogosultját megillető tőkekövetelést testesít meg. A kamatozó értékpapíroknál a kamatok kiszámítása a névérték alapján történik.
Referenciahozam
Az ÁKK Zrt. által a 3, 6 és 12 hónapos, továbbá a 3, 5, 10 és 15 éves futamidőkre az Elsődleges forgalmazók MTS Hungary rendszeren teljesített árjegyzéséből számított átlagos hozam.
Sávos kamatozás
A sávos kamatozás esetében a kamat mértéke összeghatáronként, vagy az eltelt idő függvényében változik, és a megadott kamat csak az egyes összeghatárokra, vagy idősávokra, nem pedig a teljes összegre, illetve nem a teljes futamidőre vonatkozik.